Ubytovací řád

Zavolejte nám 734 492 389 / 725 370 871 nebo napište recepce@kempbrdy.cz

Středisko leží uprostřed krásných brdských lesů v ekologicky čistém prostředí. Jejich poloha jim předurčuje široké možnosti cykloturistiky i pěších procházek. Nabízíme relaxační pobyty včetně škol v přírodě. Po celém areálu je velmi jednoduchý pohyb i pro spoluobčany s menší pohyblivostí.

Online rezervace

Ubytovací řád

Provozovatelem a vlastníkem rekreačního střediska Věšín (dále jen „RS Věšín“), které se nachází na adrese
Věšín 172, 262 43 Věšín, je společnost REKREACE BRDY, s.r.o., se sídlem Věšín 172, 262 43 Věšín,
IČO:25054961, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 45677 (dále jen „ubytovatel“).

Provozní a ubytovací řád RS Věšín se vztahuje na celý areál RS Věšín a všechny ubytované hosty. RS Věšín
poskytuje ubytovaným hostům ubytovací a případně též související služby v rozsahu a termínech určených
smlouvou o ubytování a za podmínek ujednaných ve smlouvě a dále za podmínek obsažených v tomto
ubytovacím řádu.

V prostoru RS Věšín se může ubytovat pouze host, který se řádně zaevidoval na recepci RS Věšín, prokázal
svou totožnost průkazem totožnosti a zaplatil sjednanou cenu za ubytování. Cena za ubytování se platí předem.
Ubytování v RS Věšín je povoleno pouze hostům, kteří nejsou postiženi infekčními nebo parazitárními
nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

Každý host je povinen seznámit se s tímto ubytovacím řádem před zahájením ubytování a je povinen jej
dodržovat po celou dobu ubytování. V případě, že hostem bude nezletilé dítě nebo mladiství, je povinností
zákonného zástupce, příp. odpovědné osoby seznámit nezletilé děti, vzhledem k jeho rozumové a volní
vyspělosti, s ubytovacím řádem a s právy a povinnostmi z ubytovacího řádu vyplývajícími.

Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na ubytování od 14 hodin. Host je povinen, nebylo-li
sjednáno jinak, opustit RS Věšín v den skončení pobytu nejpozději do 10 hodin. Do této doby může požádat
i o prodloužení pobytu, je-li to vzhledem k obsazenosti RS Věšín možné. Nedodrží-li host tuto lhůtu nebo
nepředá-li řádně ubytovací prostory, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den, resp. dny
dle faktického uvolnění ubytovacích prostor.

Host je oprávněn, nebude-li ubytovatelem rozhodnuto jinak, používat veškeré zařízení a společné prostory
v RS Věšín.

V době od 22:00 hod do 7:00 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání ubytovatelem povolených
kulturních akcí se večerka posouvá dle dohody.
Auta mohou parkovat pouze na vyhrazeném parkovišti.
V ubytovacích prostorách nesmí být bez souhlasu ubytovatele přemísťován nábytek, prováděny jakékoliv
opravy, ani jinak nic měněno. Za škodu takto způsobenou odpovídá host v plném rozsahu.
Každý host je povinen ve všech zařízeních a ubytovacích prostorách v areálu RS Věšín šetřit vodou
a elektrickým proudem.
Za ztrátu, silné znečištění nebo roztržení ložního prádla ubytovatele je host povinen zaplatit náhradu určenou
ubytovatelem.

Všechny závady na ubytovacím zařízení či na společných prostorách je host povinen nahlásit ubytovateli.
Platí přísný zákaz kouření v chatách a v celém areálu RS Věšín mimo vyhrazené prostory pro kouření.
V areálu RS Věšín je přísně zakázáno nosit zbraně, přechovávat omamné a psychotropní látky a jedy či jiné
nebezpečné chemikálie s výjimkou léčivých přípravků pro osobní potřeby hosta.
Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených a s přechozím výslovným souhlasem
ubytovatele. V případě rozdělávání ohně je host povinen si počínat tak, aby nevznikl požár.
Pohyb hostů v areálu RS Věšín je na vlastní nebezpečí. Při pobytu dětí nebo mladistvých je nutné brát zvýšené
opatrnosti.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat nezletilé děti do 10ti let bez dozoru v prostorách RS Věšín,
zejména pak na sportovištích a dále tam, kde nejvíce hrozí nebezpečí úrazu. Za škody, které děti bez dozoru
způsobí, jsou odpovědni jejich zákonní zástupci, příp. osoby, které nad nimi měly vykonávat dohled.
Hosté jsou v RS Věšín povinni dbát o čistotu a pořádek a šetřit veškerá zařízení ubytovacích prostor. Za škody
způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host, příp. odpovědná osoba podle obecně závazných předpisů.
Psi nebo jiná zvířata mohou být ubytováni za předpokladu, že host na vyžádání prokáže jejich způsobilý
zdravotní stav (očkovací průkaz). Po celou dobu pobytu za zvíře odpovídá jeho majitel. Zvíře nesmí zůstat bez
dozoru v chatce, ani v ostatních prostorách RS Věšín. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku.
Majitelé zvířat jsou povinni zabezpečit, aby zvířata nepobíhala po areálu RS Věšín volně a bez náhubku a dále
jsou povinni po svém zvířeti uklízet! Do chatky smí jen čisté a suché zvíře. Zvířata nesmí spát v posteli určené
pro spaní hostů.

Hosté jsou povinni třídit komunální odpad do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není
dovoleno v celém areálu RS Věšín nikam ukládat.
V ubytovacích prostorách není dovoleno používat vlastních elektrických spotřebičů.
Ubytovatel neodpovídá nikomu za ztrátu a škodu na majetku, která mu vznikla vlastní neopatrností
a nedbalostí. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá zásadně host.

Ubytovatel neodpovídá ani za újmu na zdraví nebo úraz hostů RS Věšín, pokud nebyla způsobena pracovníky
RS Věšín. Ubytovatel neodpovídá ani za škody vzniklé přírodními živly a škody s těmito událostmi spojenými.
Za pobyt a případné přespání návštěv v RS Věšín je účtován poplatek za ubytování dle platného ceníku a to
i přespávání v autě na parkovišti s následným pobytem v areálu RS Věšín.
Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má ubytovatel právo
smlouvu o ubytování i bez předchozího upozornění vypovědět před uplynutím dohodnuté doby bez
poskytování jakékoliv náhrady pro hosta.
V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po škůdci vymáhána částka dle skutečné výše
způsobené škody.

V ubytovacích prostorech je zakázána konzumace alkoholických nápojů. V celém areálu není povoleno konzumovat vlastní alkoholické nápoje.

Toto znění ubytovacího řádu je platí od 1.1. 2019.
Stanislav Martinák, jednatel
REKREACE BRDY, s.r.o.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.